Privacy & Cookie policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Kinesitherapie VRANKEN , hierna “onderneming”

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website www.kinevranken.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

Kinesitherapie VRANKEN leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

Kinesitherapie VRANKEN stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Kinesitherapie VRANKEN .

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Zonder registratie: uw IP-adres
 • Bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
 • Bij het stellen van een vraag via de website: naam, voornaam, e-mailadres, tel.nr, adres
 • Via cookies

2.2. Kinesitherapie VRANKEN kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren:

 • door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 • tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

De onderneming zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Kinesitherapie VRANKEN om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Het u toezenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor seminaries, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 •  In geval een vraag wordt gesteld: contacteren van de vraagsteller met het oog op het geven van een antwoord

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Kinesitherapie VRANKEN , waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Kinesitherapie VRANKEN failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Kinesitherapie VRANKEN geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Kinesitherapie VRANKEN zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Kinesitherapie VRANKEN uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Kinesitherapie VRANKEN zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.3.  Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Kinesitherapie VRANKEN uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Kinesitherapie VRANKEN in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Kinesitherapie VRANKEN en u.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1.  Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2.  Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Kinesitherapie VRANKEN . Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn.  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.3.  Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4.  Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.  Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.  Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@kinevranken.be per post naar Kinesitherapie VRANKEN - Sledderloweg 35 - 3600 GENK of door gebruik te maken van het onderdeel “Stel hier uw vraag” op de website.

5.7.  Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.  Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval Kinesitherapie VRANKEN aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en medewerkers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be
 

Artikel 9 – Cookies

9.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Kinesitherapie VRANKEN en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

9.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

9.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Welke cookies gebruiken wij? In het kort:
1.    Functionele cookies of noodzakelijke cookies 
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk hierbij aan het feit dat je browserinstellingen worden opgeslagen, zodat u onze website optimaal op uw beeldscherm kunt bekijken

2.    Analytische cookies
De website van Kinesitherapie VRANKEN maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Ze geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. 
Wat wordt opgeslagen :

Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;

 • Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van je computerscherm en welk apparaat je gebruikt;
 • Vanaf welke pagina u op de website bent gekomen;
 • Wanneer en hoe langu ons bezoekt;
 • Welke pagina’s u bezoekt .

Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers;
 • Het meten van de tijdsduur per bezoek;
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze site bezoekt.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Het cookie van Google wordt maximaal 2 jaar bewaard en zij delen jouw informatie niet met derden : privacy statement (https://policies.google.com/privacy)

3.    Advertentie cookies 
Op basis van je surfgedrag, je demografische en gebruikersgegevens kunnen wij onze advertenties efficïenter maken en beter afstemmen op je interesses en jou enkel gepersonaliseerde reclameboodschappen tonen. Met de cookies  en hulpmiddelen van het advertentienetwerk van Google (Google Adwords) en van facebook (custom audiences) kunnen we u ook op de websites die deel uitmaken van die netwerken reclame tonen waar u mogelijk interesse voor hebt.

4.    Social media cookies
Deze cookies maken de functionaliteiten van socialmediawebsite zoals Facebook, Twitter, Google+ en Instagram mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het tonen van onze winkelpunten in Google Maps of een “like” knop voor facebook. 

5.    Om het succes van onze reclamecampagnes te meten en te verbeteren, tellen technologiëen zoals web beacons (of clear gifs) en actions tags het aantal bezoekers op onze website naar aanleiding van een reclame op site van derden. Bepaalde pagina ́s van onze websites werken ook met pixel tags. Deze pixels zien onder andere wat u op onze pagina hebt bekeken. Op basis hiervan kunnen wij u relevante advertenties tonen op bijvoorbeeld Facebook en Google. 

9.4.  Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@kinevranken.be per post naar Kinesitherapie VRANKEN - Sledderloweg 35 - 3600 GENK of door gebruik te maken van contactformulier op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/ 
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/